Regulamin korzystania z nauki języka w systemie online

Informacje ogólne

1. Uczestnicy kursu uzyskują dostęp do Serwisu po zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu i zawartych w nim warunków licencji.

2. Wszelkie materiały zawarte w Serwisie są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).

Rodzaj i zakres świadczonych usług

1. Nauka w Serwisie jest spersonalizowana. Oznacza to, że proces nauki oraz monitorowanie postępów w nauce są przypisane do jednej osoby, identyfikowanej przez system na podstawie unikalnej nazwy Uczestnika kursu (identyfikatora). Uczestnik kursu sam wybiera swój identyfikator w momencie zakładania konta użytkownika, przy wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Serwisie.
2. Z jednego konta użytkownika może korzystać tylko jeden Uczestnik kursu.
3. Uczestnik kursu w szczególności nie ma prawa do powielania, modyfikacji i rozpowszechniania, najmu, dzierżawy, kompilacji, adaptacji, tłumaczenia materiałów Serwisu, ani samego Serwisu.
4. Posiadanie konta w systemie powoduje przypisanie Uczestnikowi kursu określonej przestrzeni dyskowej na serwerze i umożliwienie korzystania z wszystkich opcji dostępnych na danym poziomie zaawansowania.
5. Uczestnik kursu rozpoczyna naukę zapisując się na kurs wybrany spośród listy kursów opłaconych.
6. Zalecaną formą nauki w Serwisie jest nauka z wykorzystaniem następujących przeglądarek internetowych:
· Google Chrome
· Mozilla Firefox
7. Usunięcie konta użytkownika wraz z jego zawartością następuje, jeżeli:
a) Uczestnik kursu wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem
b) Uczestnik kursu sam usunął konto – opcja możliwa w Serwisie po zalogowaniu się (Profil ->Ustawienia konta -> Usuń konto)
c) nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami.
8. Korzystanie z usług Serwisu i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik kursu, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że są one zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 z 1997) przez SuperMemo World w celu promocji (marketingu) produktów i firm współpracujących oraz realizacji zamówionej usługi.
9. Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, że nazwa konta nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle będą rozstrzygane przez SuperMemo World.
10. Każdy Uczestnik kursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy skorzystać z formularza zmian dostępnego na stronach Serwisu po zalogowaniu się (zakładka Profil).
11. Uczestnik kursu zobowiązuje się do wykorzystania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności do:
a) działania w sposób nienaruszający praw innych Uczestników kursu,
b) niepodejmowania działań mających na celu utrudnienie lub uniemożliwienie działania serwisu oraz odczytanie haseł innych Uczestników kursu,
c) nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
13. Problemy techniczne należy niezwłocznie zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: support@supermemo.pl.
14. SuperMemo World udostępnia Uczestnikom kursu możliwość korzystania z forum, które jest miejscem wymiany informacji i komentarzy na tematy związane z kursami oraz językami obcymi.
15. Na forum mogą wypowiadać się inni Uczestnicy kursu. Aby korzystać z forum trzeba być zalogowanym w Serwisie. Wypowiedzi Uczestników kursu nie mogą być anonimowe.
16. Nie wolno umieszczać treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady nieetyczne.
17. Nie wolno umieszczać treści pornograficznych, faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób oraz wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, etc.
18. Nie wolno zamieszczać treści zawierających przekazy reklamowe.
19. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 28, 29 i 30 niniejszego regulaminu.
20. Uczestnik kursu publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. SuperMemo World nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników kursów na forum.
21. W przypadku nagminnego łamania regulaminu dostęp Uczestnika kursu do forum może zostać zablokowany.
22. SuperMemo World dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania forum.
23. SuperMemo World zastrzega sobie prawo do wyłączenia forum bez podawania przyczyn takiego działania.